Onze missie

De Stichting Cluster heeft als algemene doelstelling het bevorderen van welzijn en educatie in de gemeente Losser. In de praktijk krijgt dit gestalte door een breed aanbod van activiteiten en projecten op de volgende terreinen:

 • Sociaal cultureel werk
 • Opbouwwerk
 • Sociaal Teams
 • Ambulant jongerenwerk
 • Opvoedingsondersteuning
 • Welzijn ouderen
 • Gildeproject
 • Sociale activering
 • Vrijwilligerscentrale
Sociale verhoudingen zijn de kern van het welzijnswerk. Ze krijgen vorm in interactie met de deelnemer, de vrijwilliger, de hulpvrager, de klant (wie is de klant? Wat is de doelgroep ?) en de wijkbewoners/inwoners van de gemeente Losser. Welzijnswerk voegt in, voegt toe en voegt samen.
De welzijnssector voegt mensen in in de samenleving, rust hen toe om beter aan de samenleving deel te nemen en brengt mensen en organisaties samen om de sociale kwaliteit van het leven te verbeteren.
De welzijnssector voegt zich ook in, toe en samen bij en met andere sectoren, zoals de volkshuisvesting, openbare veiligheid, midden- en kleinbedrijf, onderwijs, zorg en vrije tijd. Uitgangspunt is steeds de zelfredzaamheid van burgers versterken door arrangementen met ze aan te gaan die gericht zijn op een zo groot mogelijke zelfstandigheid.
(uit: Toekomstagenda Welzijn Versterkt 2002 tot 2006).

Dat leidt tot de volgende missie:
Stichting Cluster is een welzijnsorganisatie die bevordert dat mensen de regie over hun bestaan in handen nemen en houden.

En hoe doen we dat?

De stichting werkt vakbekwaam, met een open oog en oor voor signalen uit de bevolking en politiek, rekening houdend met wat anderen doen, aan een samenhangend geheel van diensten en activiteiten.

Werken aan onze missie vereist transparant handelen: omdat we werken met schaarse gemeenschapsmiddelen en daarover verantwoording af willen leggen aan de samenleving in het algemeen en aan de opdrachtgever in het bijzonder. Het besef dat maatschappelijke vraagstukken veelal niet deelbaar zijn heeft in de afgelopen jaren zijn weerslag gevonden in een samenvoeging van verschillende welzijnsspecialismen in brede welzijnsinstellingen. De huidige Stichting Cluster is ook op deze wijze ontstaan. De missie is een uitvloeisel van deze ontwikkeling en wordt hiermee nog eens expliciet bevestigd en onderschreven.

Print Friendly
Delen
  Powered by WordPress | Deze website is gemaakt door Stichting Cluster Webhosting